Chongqing urban mist: 29.548073, 106.598539
Chongqing / Along the river: 29.564797, 106.572104
Chongqing / For demolition: 29.550640, 106.572306
Chongqing / Traces: 29.557378, 106.585824
Chongqing / A neo-classical compound: 29.601596, 106.548132
Chongqing / artificial edges: 29.563002, 106.551561
Chongqing / From above: 29.472257, 106.476247
Chongqing / workers: 29.599627, 106.549997